DOBÓR SYSTEMU OCEN OKRESOWYCH

System oceny okresowej pracownika. Opracowania, pojawiające się na rynku, zwracają uwagę na kilka najistotniejszych czynników warunkujących sposób oceniania pracowników firmy. Należą do nich m.in.

• rodzaj działalności,
• wielkość organizacji,
• metody zarządzania.

Większość istotnych elementów przy budowaniu systemu ocen jest bezpośrednio związanych z rodzajem działalności organizacji. Czas, w którym przeprowadzana będzie ocena czy kryteria oceny są związane z profilem firmy. Choć cykl działań, ich sezonowość może pojawiać się zarówno w firmie produkcyjnej jak i handlowej, to jednak każda organizacja posiada odrębne i charakteryzujące ją cele, inne funkcjonują w niej procedury i do nich należy dostosować system ocen pracowników. Oczywistym jest, że dobór kryteriów oceny jest silnie związany z profilem działania. Nie można oceniać tego samego zestawu kompetencji w przypadku pracownika pionu finansowego w banku czy firmie produkcyjnej.

W przypadku rozmiaru zatrudnienia wybór systemu ocen okresowych jest związany z częstotliwością, a tym samym jakością kontaktów. W niewielkich organizacjach pracownicy mogą na bieżąco uzyskiwać informacje na temat swojego funkcjonowania w firmie, poziomu wykonania zadania. W dużych organizacjach dodatkowym atutem systemu ocen może być sposób na zaistnienie personalnie w świadomości zwierzchników. Na pewno natomiast stanowi jedną z nielicznych okazji skoncentrowania się na konkretnej osobie i wymianie informacji na temat "firmy i nas".

Metoda zarządzania wpływa przede wszystkim na dobór kryteriów oceny pracownika. Ważnym jest czy firma kładzie nacisk na realizację zadań czy budowanie relacji z zespołem, czy zdania są narzucane czy wspólnie wyznaczane, czy sposób ich wykonywania jest ściśle dookreślony procedurami wewnętrznymi czy pracownicy mają swobodę i są samodzielni. Te elementy wpływają na określenie wymagań w stosunku do pracowników i tym samym dookreślanie kryteriów oceny.

Opracowania teoretyczne zwracają uwagę na jeszcze inne czynniki determinujące sposób oceniania, które pozwolę sobie zacytować. Należą do nich:

• cele strategiczne firmy;
• styl kierowania;
• poziom kierowania;
• poziom wymagań;
• autorytet oceniających;
• wiek pracowników.